حضرت علی (ع): رستگار شد آنکه کار امروزش را سامان داد و کوتاهی دیروزش را جبران کرد
حدیث

 

معرفی  مدیران فرهنگی هنری منطقه  از آغاز  تا کنون

 

تصویر

نام و نام خانوادگی آغاز مدیریت پایان مدیریت

 

حسین مهربان

1380 1380

محمدحسین فوادیان

1383 1385

 

 

مسعود شریفی

 

 

1385 1387

 

 

وحید طوفانی

 

 

1386 تیر ماه 1388

 

مهدی محمود اقدم

1388 1389

 

حسن پرویزی 1389 آذر ماه 1391

 

عقیل منصوری آذرماه 1391 بهمن 1392

 

بهنام خادم اسفند 92

در حال حاضر مدیریت منطقه را

عهده دار هستند