حضرت علی (ع): رستگار شد آنکه کار امروزش را سامان داد و کوتاهی دیروزش را جبران کرد
حدیث
کریم آقا خان بوذرجمهر

 خانه کریم آقاخان بوذرجمهر 

      دومین شهردار تهران

 

سرلشکر "کریم آقا خان بوذرجمهر" در سال 1300 در زمان نخست وزیری سردار سپه، به ریاست بلدیه تهران منصوب شد.  دومین شهردار تهران به تغییر بافت

شهری و استفاده از معماری غربی همت گماشت.  یکی از اقدامات او تخریب دروازه های تهران بود. وی پس از منصوب شدن به این سمت در کوچه و خیابان به راه

افتاد و دستور تخریب هر جایی را که به نظرش نامطلوب می آمد به نظامیان داد.  احداث خیابان های فردوسی ( علاءالدوله سابق) ، برق ، باب همایون از جمله

کارهای اوست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امروز دیگر نه بوذرجمهر هست، نه بلدیه اش، اما 4 ستون خانه سرپاست. نیمی از آن در دست کارگاه های تولیدی لباس و بخشی دیگر از آن پشت ساختمان های

مجاور خیابان ولیعصر در حال تخریب است. خانه او به دو دلیل از اهمیت تاریخی برخوردار است: یکی معماری و دیگری شخصیت صاحب آن. اگر از کوچه لقمان الدوله

دهم، پایین تر از سه راه جمهوری گذر کردید، به خانه ای نبش بن بست بوذرجمهر که شیروانی و بادگیر دارد نگاه کنید، چون میراث شهردار سال های دور تهران

است که بی اعتنا رها شده.

 

. . . . . . . . . . . . . . . .