حضرت علی (ع): رستگار شد آنکه کار امروزش را سامان داد و کوتاهی دیروزش را جبران کرد
حدیث
باغ شاه

 باغ شاه

یکی از بناهایی که توسط آقا محمد خان تاسیس گردید و بعدها در زمان فتح علی شاه و ناصرالدین شاه بناهای دیگری به آن اضافه شد. میدان اسب دوانی یا باغ شاه

بود که در حال حاضر در خیابان کارگر ، میدان حر داخل پادگان های سپاه و ارتش قرار گرفته است و ساختمان های قدیمی آن در حال ویرانی است و توجه چندانی

متاسفانه به آنها نمی شود. اعتمادالسلطنه درباره این باغ می نویسد :«باغی است وسیع با عماراتی فوقانی و رفیع. خیابانی عریض از دروازه تا منتهای باغ  آراسته و

مشتمل بر بید و صنوبر.  از وسط باغ نیز خیابانی دیگر و چهار طرف خیابان اشجار مثمر است . تخمینا، نیم فرسخ کمتر دور دیوار آن باغ می باشد  و میوه های آن در کمال

حلاوت و لطافت . شاه شهید ]آقا محمدخان[ آن را بنا نموده.

 

. . . . . . . . . . . . . . . .