حضرت علی (ع): رستگار شد آنکه کار امروزش را سامان داد و کوتاهی دیروزش را جبران کرد
حدیث
امور خارجه و مهاجرت
 
امور خارجه و مهاجرت
 
 
نام

آدرس

تلفن
ارمنستان

انقلاب - خ. رازی - خ. استادشهریار - پ 1

۶۶۷۰۴۸۳۳, ۶۶۷۰۴۸۳۸ 
ایتالیا

نوفل لوشاتو - پ ۷۹

۶۶۷۲۶۹۵۵ الی ۷

 

. . . . . . . . . . . . . . . .