حضرت علی (ع): رستگار شد آنکه کار امروزش را سامان داد و کوتاهی دیروزش را جبران کرد
حدیث
دامپزشکی
نام 

آدرس

تلفن
شرکت دام یاور 

آزادی - روبروی دانشکده دامپزشکی - ساختمان برج ساز - ط. پنجم - واحد ۲۱

۶۶۴۲۰۱۶۷, ۶۶۴۳۹۸۲۱ 
 

. . . . . . . . . . . . . . . .