حضرت علی (ع): رستگار شد آنکه کار امروزش را سامان داد و کوتاهی دیروزش را جبران کرد
حدیث
مسافرخانه ها
نام  آدرس تلفن
آریا  م. راه آهن - پ. ۱۳۵۳ ۵۵۶۵۰۱۵۲
سلامی  م. راه آهن - خ. شوش - پ. ۱۳۸۷ ۵۵۶۴۵۰۸۴
اطلس  شوش - ک. ۱۲ متری پرویز - پ. ۱۰ ۵۵۳۷۸۰۹۸, ۵۵۳۷۹۸۰۷
 

. . . . . . . . . . . . . . . .